Telefon 6174 6405 eller e-mail: eva@evagraf.dk

HANDELSBETINGELSER 
Jeg afgiver overslag eller et fast tilbud, hvis du ønsker det. Hvis ikke andet er aftalt fakturerer jeg ift. mine gældende timepriser, når arbejdet er gennemført. Med mindre andet er aftalt, gælder følgende forretningsbetingelser: 


1. GENERELLE BETINGELSER 
Disse betingelser gælder for enhver leverance/ydelse fra Evagraf. Leverancen beskrives i et tilbud, hvor de nærmere vilkår og betingelser omkring ydelsen er beskrevet.Betingelserne udgør sammen med tilbud og andre bilag det samlede aftalegrundlag. 

2. TILBUD OG LEVERING 
Tilbud accepteres skriftlig (bekræftelse pr. mail.) og gælder 3 måneder fra tilbudsdato. Alle priser er eks. moms og ekstraydelser. Ekstraydelser er bl.a. fotografering, billedmanipulation, købebilleder, transport, materialer, tryk og levering. Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres hurtigst muligt. Tilbud er inkl. 2 x korrekturer med tilhørende rettelser af evt. fejl. samt levering af færdige PDF trykfiler. Ved overskridelse af tidsplan eller ved ændringer af det modtaget – efter igangsætning af rentegning – som skyldes forhold hos kunden, er Evagraf berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger. Overskrides et afgivet tilbud væsentligt, orienteres kunden hurtigst muligt. Der udarbejdes og fremsendes et revideret tilbud til accept. Ved kundens overskridelse af aftalte deadline for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører Evagraf´s ansvar for rettidig levering. 

3. MANGLER, REKLAMATION OG ANSVAR 
Kunden giver endelig godkendelse af det udarbejdet materiale inden afsendelse til trykkeri eller opload på internettet. Evagraf er ikke ansvarlig for eventuelle fejl / mangler efter kundens godkendelse og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede. 

Som kunde er du berettiget til at kunne reklamere over eventuelle fejl / mangler i den modtaget løsning, i op til 1 måned efter leveringsdatoen. 

Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer / ydelser, påtager Evagraf sig, efter eget valg, at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig varerens / ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen. Såfremt Evagraf tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Evagraf er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. 

4. BETALING & RETTIGHEDER 
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved nogle opgaver kan opkræves en passende forudbetaling, dette vil fremgå af tilbud. Der faktureres, når der er leveret til kunden eller efter aftale. Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt på mail over for Evagraf. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes. Kunden får uindskrænket brugsret til det færdige materiale. Kunden opnår ved betaling ejendomsret til fx. domæner, der er inkluderet i leveringen af ydelserne. 

Evagraf har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion, der ejes af trediemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden. D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes Evagraf skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed. 

 

For design af tryksager, hjemmesider, logoer og lignende arbejde indenfor grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede. Dog forbeholder Evagraf sig retten i enhver sammenhæng til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjenmed på for eksempel, men ikke begrænset til, Evagraf´s hjemmeside/sociale medier og trykte markedsføringsmaterialer. 


5. ANSVAR FOR LOVGIVNING & MATERIALE 
Kunden sikrer, lovgivning og branchekutymer mv. Kunden orienterer skriftligt på mail om særlige lov- og produktkrav mv., som der skal tages højde for. Efter korrektur og godkendelse af materialet har kunden rigtigheden hertil. Kunden indestår selv for, at relevant lovgivning og branchekutymer er på plads. Evagraf erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader af godkendte leverancer. Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. Evagraf har ret til afhjælpning og omlevering. 


6. FORTROLIGHED OG OPBEVARING/UDLEVERING AF MATERIALE 
Parterne skal under / efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt. Evagraf opbevarer kopi af materiale i 2 år efter leveringen, dog max. 3 måneder efter samarbejdets ophør. I denne periode udleveres materiale efter anmodning, forudsat der ikke er forfaldne krav mod kunden. Kunden betaler for tidsforbrug efter gældende takster og for andre omkostninger forbundet med udleveringen. 


7. AFBESTILLING AF YDELSER 
Afbestilling af levering af ydelser sker skriftlig på mail og indebærer, at igangværende arbejde indstilles og omkostninger så vidt muligt begrænses for kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt tidsforbrug efter gældende priser. 


SÆRLIGT OM FREELANCE ASSISTANCE, HVIS IKKE ANDET ER AFTALT. 
Freelance assistance beregnes til enhver tid efter Evagraf´s gældende timesatser. Arbejdstiden er alle hverdage, undtagen helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 8.00 – 16.00. For timer ud over normal arbejdstid betales for overtid – normal timepris + 50% – efter kl. 16.00 samt weekend. Tilbud beregnes efter tids- og materialeforbrug samt opgavens indhold, tidshorisont og omfang. Evagraf forbeholder sig ret til at benytte det udviklede freelance materiale som reference på Evagraf´s hjemmeside og sociale medier, medmindre andet er aftalt. Der faktureres løbende hver 14 dag eller ved en opgaves afslutning. 


SÆRLIGT OM HJEMMESIDE 
Generelt. Evagraf har ikke ansvar for fejl eller mangler, som kunden ikke skriftligt har rettet henvendelse om inden endt levering. Alt indhold på kundens hjemmeside er på eget ansvar. Evagraf hæfter ikke for fejl eller mangler i af kunden evt. fremsendt materiale el. filer. Kunden indestår selv for, at relevant lovgivning og branchekutymer er på plads. 

Der er ingen garanti for at plugin beskytter hjemmesiden 100% og din side bliver hacked eller begynder at sende spam ud. Erstatningsansvar. Evagraf er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af fejl eller mangler i udarbejdede websites. Evagraf påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Evagraf kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab der direkte eller indirekte skyldes et hacket website. 

Backup. Såfremt der ikke er indgået aftale herom, er kunden selv ansvarlig for løbende at tage backup af egne hjemmeside Evagraf er uden forudindgået aftale herom ikke forpligtiget til at tage backup af kundens data. 

Overdragelse. Når hjemmesiden er leveret og betalt, er det kundens egen side og ansvar. 

Opdatering. Når hjemmesiden er leveret er det kundens ansvar. Det er nødvendigt at opdaterer temaet og plug-ins jævnlig. Evagraf er uden forudindgået aftale herom ikke forpligtiget til at opdaterer kundens hjemmeside.